Dataskyddspolicy

Om hantering av dina personuppgifter. Uppdaterad dataskyddspolicy enligt GDPR.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Med hänsyn till att den nya lagen börjar tillämpas uppdaterar vi vår dataskyddspolicy gällande hantering av personuppgifter (exempelvis namn, adress, bostadsort, telefonnummer, e-postadress, ljud- och videoupptagningar och bilder).

Information till allmänheten
Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Grafikens Hus verksamhet i våra officiella kommunikationskanaler som webbplats, utskick och i social medier. Dina personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part.

Information till särskilda intressenter
Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Grafikens Hus verksamhet. Behandlingen är nödvändig för nå ut med utskick av nyhetsbrev eller pressmeddelanden till särskilda intressentgrupper. Vi kommer att spara dina uppgifter i vårt register fram tills att du avanmäler dig.

Webbshopen
Vi sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp enligt den lagliga grunden fullföljning av avtal. Uppgifter som namn, postadress och telefonnummer är behandlingar som utförs vid exempelvis leveranser och reklamation. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Men om de inte lämnas kan vi tvingas att neka dig köpet.

Analys vid appanvändning/Analysis of app usage
Ingen analys görs av användarens beteende eller val. Ingen information som används i applikationen eller matas in i appen sparas. Ingen data vidarebefordras gällande hur appen används. Kameran används bara av appen när den är aktiv för att visa virtuella objekt och försvinner efter att du stänger appen. Användaren kan välja att spara skärmdumpar till sina bilder, men bilder kan inte nås av oss eller någon tredje part.

No analysis is made of the user’s behaviour or inputs. No information used in the application, or fed into the app is saved. No data is forwarded about how the app is used. The camera is only used by the app while it is active to show virtual objects and disappears after you close the app. The user can choose to save screen shots to their images, but images can not be accessed by us or any third party.

For more information please contact Grafikens Hus.

Kontakta oss om dataskydd
Du kan alltid begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller tar bort dina uppgifter från vårt register. Kontakta oss på info@grafikenshus.se.

Utgivningsbevis
Sedan 26 april 2018 innehar Grafikens Hus utgivningsbevis för www.grafikenshus.se.

Den här dataskyddspolicyn är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-21.

 

DATA PROTECTION POLICY

About managing your personal information. Updated GDPR Data Protection Policy.

The new GDPR Data Protection Regulation comes into force on May 25, 2018. As the new law begins to apply, we update our data protection policy regarding the handling of personal data (for example, name, address, place of residence, telephone number, e-mail address, audio and video recordings and pictures).

Information to the public
We do not use your personal information in our records for anything other than to fulfill our legitimate interest in informing Grafikens Hus activities in our official communication channels such as website, mailings and in social media. Your personal information is not passed on to third parties.

Information to special stakeholders
We do not use your personal information in our records for anything other than to fulfill our legitimate interest in informing about Grafikens Hus activities. The treatment is necessary for reaching out with the sending of newsletters or press releases to specific stakeholder groups. We will keep your information in our register until you end your subscription.

The web shop
We store your personal information in order to be able to handle your purchase according to the legal basis of contract completion. Information such as name, postal address and telephone number are treatments carried out for, for example, deliveries and complaints. The storage time is usually in accordance with the Book-keeping Act. You can always request that we delete your information from our register. But if they are not given, we may be forced to deny you the purchase.

Contact us about data protection
You can always request that we correct incorrect information or remove your information from our register. Contact us at: info@grafikenshus.se

Publication authorization
Since April 26, 2018, Grafikens Hus has been issuing proof of www.grafikenshus.se.

This privacy policy content may change. The latest version is always here on the site. The data protection policy was last updated on 21 May 2018.