Kallelse till årsstämma 10 maj kl 11

Kallelse till årsstämma 10 maj kl 11

Aktieägarna i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.), org. nr. 556482-1535 kallas härmed till årsstämma tisdag den 10 maj 2022 kl. 11:00 på Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.

Anmälan
Aktieägare som är införd i aktieboken, som önskar deltaga, ombedes att anmäla sig i förväg per e-post till info@grafikenshus.se senast den 3 maj. I anmälan ska uppges namn, person/ organisations-nummer, adress, telefonnummer, mailadress samt vilken typ av aktie (A, B, K, P).

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare vid stämman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, antalet revisorer.
 13. Val av styrelseordförande och styrelse.
 14. Val av revisorer.
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 16. Bolagsstämman avslutas.

Handlingar
Handlingar enligt 7 kap. 25 § i aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före årsstämman. Önskas handlingarna sända till dig i förväg kan dessa beställas via e-post: info@grafikenshus.se

Södertälje i april 2022

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)

Styrelsen