Kallelse till årsstämma i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)

Aktieägarna i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.), org. nr. 556482-1535 kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2024 kl. 10:00 på Grafikens Hus, Mårbackagatan 11, hus H i Farsta.

Anmälan
Aktieägare som är införd i aktieboken, som önskar deltaga, ombedes att anmäla sig i förväg per e-post till info@grafikenshus.se senast den 8 maj. I anmälan ska uppges namn, person/ organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress samt vilken typ av aktie (A, B, K, P).

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare vid stämman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, antalet revisorer.
 13. Val av styrelseordförande och styrelse.
 14. Val av revisorer.
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Beslut om att styrelsen ska ha sitt säte i Farsta kommun samt ändring i bolagsordningen § 2.
 16. Bolagsstämman avslutas.

Handlingar
Handlingar enligt 7 kap. 25 § i aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före årsstämman. Önskas handlingarna sända till dig i förväg kan dessa beställas via e-post: info@grafikenshus.se

Farsta i april 2024
Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)

Styrelsen