Kallelse till Årsstämma

Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.) org nr 556482-1535

Välkommen på årsstämma torsdag 27 april 2017, kl. 10:30 – 11:30 på Tom Tits Experiment, Storgatan 33, Södertälje.

Handlingar enligt 7 kap. 25§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två veckor före årsstämman. Önskas handlingarna sända till dig i förväg kan dessa beställas via e-post: info@grafikenshus.se Aktieägare som är införd i aktieboken, som önskar deltaga, ombedes att anmäla sig i förväg per e-post till info@grafikenshus.se senast den 20 april. I anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress samt vilken typ av aktie (A, B, K, P).

Södertälje i mars 2017

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av protokollförare vid stämman.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer.

13. Val av styrelseordförande och styrelse.

14. Val av revisorer i förekommande fall.

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. – Beslut om ändring av säte till Södertälje i bolagsordningen.

16. Bolagsstämman avslutas.