Klister: I hope you are still well // Hoppas allt är bra med dig

Nätverket Klister publicerar en rapport som analyserar pandemisituationen ur små och medelstora konstinstitutioners perspektiv. Läs introduktionen här och beställ din kopia via mail, kontakta oss på info@grafikenshus.se eller andra konstinstitutioner i Sverige.

Foto: Detalj ur illustration av Aziza Ahmad.

INTRODUKTION

Mer än något annat vittnar samlade texter och tankar ur Klisternätverket under covid-19 pandemin om egenskaper vi kommit att förknippa med den samtida konstinstitutionen: uthållighet och engagemang. Lojalitet med konstnärerna, publikerna och samhällsuppdraget. En enorm initiativrikedom. Men ofta också en oro kring knappa resurser, det svikande stödet från högre tjänstepersoner och kulturpolitiker, samt en allt större börda kring måluppfyllelser långt utanför konstområdet.

Precis som den statliga utredningen Från kris till kraft om pandemins effekter på kulturområdet konstaterade så skriver curatorer, konsthallschefer och andra kulturarbetare från hela Sverige här om det som alla inom fältet redan känt till sedan länge: att konstinstitutionerna slimmats alltför hårt över tid vad gäller lokaler, budgetutrymme och personalstyrka. Samtidigt har samtliga konsthallar vässat sina förmågor att bli alltmer angelägna för fler.

Hur ska det gå för konstnärerna, curatorerna och alla andra som arbetar professionellt med konst när effekterna av pandemin visat sig fullt ut? Och med andra ord, kommer konsthallsbesökare och konstentusiaster över hela Sverige att få fortsätta ta del av lika många angelägna tankar och hissnande upplevelser framöver, om konsthallarna skär ner på eller styrs allt mer vad gäller uppdrag? Konstinstitutioner har reagerat och arbetat hårt för att hitta nya sätt och format att välkomna besökare. Institutionerna har kämpat för att möjliggöra konstnärlig produktion och möta samhällets behov av konst. Under den här kritiska tiden har många möjligheter utforskats och en mängd idéer utväxlats. Vi vill understryka vikten av konstinstitutioner som platser att utbyta frågor, känslor och tvivel.

De samlade berättelserna från Sveriges offentligt finansierade konsthallar som sträcker sig från Skåne till Norrbotten talar med enskilda röster men med en och samma tro – på konstens osvikliga förmåga att bygga samhällen och frigöra kreativ kraft i varje enskild människa.

Johanna Sandell,
Södertälje Konsthall
Marti Manen,
Index ‒ The Swedish Contemporary Art Foundation