Vad är grafik?

Grafik syftar på bilder framställda genom olika trycktekniker. Ordet ”grafik” kommer ifrån grekiskans ”grafein” som betyder ”skriva”, och syftar på ett avtryck på ett substrat från en infärgad tryckplatta. Substratet är det material motivet trycks på; t.ex. papper, plast eller tyg. För att skapa ett grafiskt tryck finns olika tekniker som delas in i fyra huvudområden: djuptryck, högtryck, plantryck och genomtryck. Teknikerna är uppdelade efter hur tryckplattan är framställd. Verken trycks upp i en viss upplaga, numreras och signeras. Detta gör att konsten blir tillgänglig för flera, som därmed har råd att köpa konst.

Den grafiska konsten delar till stor del historia med boktryckarkonsten. När de grafiska tryckteknikerna först introducerades för västvärldens konstmarknad så rörde det sig ofta om reproduceringar – svartvita kopior av redan kända motiv och konstverk som trycktes upp, såldes och spreds. Detta ledde till att personer utan större förmögenheter också kunde se och köpa kända verk, att motiven spreds ut rent geografiskt och nådde ut till flera. Trycktekniken demokratiserade med andra ord konsten, och gjorde de stora, kända verken tillgängliga för flera att se och uppleva.

 

unspecified

Grafikens Hus gamla verkstad i Mariefred

De olika tryckteknikerna

Högtryck betyder att avtrycket kommer från tryckmediets upphöjda partier. Efter att bilden målats upp så bearbetas den med skärjärn. Färgen läggs på de höga partierna. Ett enkelt exempel på ett högtryck som många är familjära med är potatistrycket, övriga exempel på högtryckstekniker är träsnitt, linoleumsnitt och typtryck.

Med djuptryck menas avtryck från urgröpta eller rispade partier från tryckmediet. Ofta används en kopparplåt som tryckplatta; motivet graveras in och färgen arbetas därefter ner i de graverade linjerna. Det är färgen som sitter i linjerna som trycks på substratet. Substratet, som i djuptryck oftast är papper, blötläggs innan det trycks. När det fuktiga pappret pressas samman med plåten så suger pappret åt sig färgen ur plåtens urgröpta partier. Exempel på de olika djuptrycksteknikerna är kopparstick, torrnål, collografi, hårdgrundsetsning, mjukgrundsetsning, akvatintsetsning, fotogravyr, fotopolymer, ristonfilm.

Med plantryck menas litografi. Litografier kan tryckas antingen med sten (stenlitografi) eller med plåt (plåtlitografi). Själva tekniken utnyttjar faktumet att fett och vatten avvisar varandra och därför behövs inga nivåskillnader i tryckmediet. Motivet kan ritas direkt på underlaget, överföras med transferpapper eller exponeras fotomekaniskt. Plåtlitografin är den vanligaste tekniken inom grafisk konstproduktion idag.

Genomtryckets mest kända teknik är silkscreen, en teknik som kanske främst kännetecknas som den teknik som konstnären Andy Warhol förknippas med. Trycket skapas genom att spänna upp en duk på en ram, och sedan täcka den del av duken som inte ska släppa igenom färg med schabloner. I konstsammanhang brukar silkscreentryck kallas för serigrafi.

Hur ser framtidens grafik ut?

Ett av Grafikens Hus uppdrag är att utforska grafiken, testa dess gränser och föra den framåt. Genom flera konstnärligt drivna projekt utforskar vi framtidens grafik genom materialitet, nya digitala tekniker och genom att vara gränsöverskridande. Vi undersöker vad som händer när traditionell grafik och dess hantverkshistoria möter ny digital teknik. Från ett historiskt perspektiv så har flera innovationer utvecklat grafiken; till exempel fotografiet och olika digitala metoder. Vilket är nästa medie att utveckla och bredda grafiken? Grafikens Hus bidrar till framtidens grafik genom erbjuda ett mångfacetterat, nyskapande program som ifrågasätter, undersöker och utforskar.


Länkar

Anders Gudmundsson har skrivit utförligt om de grafiska teknikerna på Grafiska Sällskapets hemsida.

På galleriet ed. arts hemsida finns en guide till de olika tryckteknikerna med illustrerande bilder.

MoMA har gjort en videoserie som förklarar de olika tryckteknikerna samt hur en arbetar med grafik.

MoMA har även skapat ett interaktivt pedagogiskt verktyg för att demonstrera vad grafik är.