Open Call: Generation Grafik

Vi söker orädda yrkesverksamma konstnärer med erfarenhet av grafisk produktion för ett projekt som uppmanar till experimenterande och lusten att utmana givna föreställningar. Digitala processer får möta traditionella metoder med förhoppningen att nya spännande hybrida arbetsmetoder uppstår. Grafikens Hus vill driva frågeställningen kring grafikens framtid och hur grafik skall komma att definieras. Varje medium har sina egna regler, och varje verktyg har unika egenskaper som påverkar resultatet, men vad händer när regler bryts och gränserna utmanas?

Projektet Generation Grafik består av en rad workshops. Vi hoppas att utvalda konstnärer ska bli inspirerade att blanda metoder och tekniker som förändrar det visuella grafiska språket, med hjälp av digital teknik och innovativ användning av traditionella tillvägagångssätt. Genom att uppmuntra till konstnärligt undersökande vill Grafikens Hus få igång ett samtal om hantverkets roll, digitala processer, grafikens demokratiska historia och framtid.

Projektet bjuder in yrkesverksamma konstnärer och designers ur olika generationer. Du bör vara under 35 eller över 65 för att anmäla ditt intresse för att delta i projektet som främjar kunskapsutbyte via produktion. På detta sätt värnar vi fortlevnaden och utvecklingen av grafiska hantverkskunskaper i en digital värld. Det är viktigt att du besitter en gedigen kunskap och erfarenhet från att arbeta med någon av de grafiska teknikerna.

Som deltagande konstnär medverkar du i workshops som sker på Grafikskolan i Stockholm, deras välutrustade verkstäder ger goda förutsättningar för produktion med hög teknisk standard. Vid varje workshop finns verkstadsstöd genom en lärare från Grafikskolan samt en specialinbjuden internationell konstnär. Den inbjudna gästen föreläser på Kungl. Konsthögskolan om den egna konstpraktiken samt möter deltagarna i verkstaden på Grafikskolan. Vi vill skapa förutsättningarna för inspiration och intressanta samtal kring kunskapsöverföring och grafikens roll i samtidskonstfältet.

Del två av projektet utgörs av ett pedagogiskt möte med publiken genom mobila workshops för boende och brukare inom hemtjänsten, äldreboenden och dagverksamheten i Södertälje. Deltagande konstnärer får uppgiften att två och två leda en grafikworkshop för seniorer i Södertälje vilket möjliggör nya möten över generationsgränserna samt ett nytt sätt att nå en äldre publik som har svårt att ta sig till kulturinstitutioner. Vår partner Kultur 365 hjälper till med det praktiska arbetet i Södertälje i relation till de inbjudna seniorerna.

Är du redo att utmana dig själv och dina arbetsmetoder? Vill du experimentera och byta kunskaper med kollegor ur olika generationer kring frågan hur grafik skall komma att definieras i framtiden? Skicka in din ansökan före 17 augusti, 2017.

ANMÄLAN

  • Intresseanmälan skickas via e-post till: info@grafikenshus.se
  • Se över tidsplanen så att du kan medverka vid samtliga workshoptillfällen. Sista dag för intresseanmälan är 17 augusti, 2017. Intresseanmälan ska innehålla en kortfattad text om det egna konstnärskapet samt varför du vill delta i projektet (max 3000 tecken exklusive blanksteg.)
  • Bifoga 6 bilder av dina tidigare verk där 3 bör ha anknytning till grafiska processer. Gärna PDF med text och bilder alt jpeg-bilder, viktigt att dokumentet inte är tyngre än 10 MB totalt.
  • Ett arvode på 5 000 kr + moms utgår för medverkan i projektets båda delar (Grafikskolan/Södertälje).
  • Samtliga materialkostnader täcks av projektet. Projektet kan ej stå för resor eller boende. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna individuell återkoppling till alla som söker.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Ansökningarna kommer att bedömas enlig följande kriterier:

  • Konstnärlig kvalitet
  • Ansökans relevans i relation till projektets mål att experimentera över generationsgränserna med nya tekniska metoder och förhållningssätt för att utmana grafikens gränser.
  • Jury: Ulrika Flink (Grafikens Hus), Jenny Olsson (Adjunkt i fri konst med inriktning mot grafiska tekniker på Kungl. Konsthögskolan, Niklas Östholm (Intendent, Folkrörelsernas Konstfrämjande), Annika Gunnarsson (Curator, Moderna museet) Thomas Liljenberg och Matts Husser (Grafikskolan)

URVALSPROCESS

  • Bildmaterial samt intresseanmälans kortfattade text om den egna konstpraktiken bedöms av juryn.
  • Juryn väljer ut 12 konstnärer som kommer att utgöra en grupp konstnärer ur olika generationer vars erfarenheter komplimenterar varandra.

TIDSPLAN

14 augusti, 2017: Sista dag för intresseanmälan
5 september, 2017: Inspirationsföreläsning av inbjuden konstnär på Kungl. Konsthögskolan
6–7 september, 2017: Heldagsworkshop på Grafikskolan
27–28 september, 2017: Heldagsworkshop på Grafikskolan
28 september, 2017: Inspirationsföreläsning av inbjuden konstnär på Kungl. Konsthögskolan
18 oktober, 2017: Inspirationsföreläsning av inbjuden konstnär på Kungl. Konsthögskolan
19–20 oktober, 2017: Heldagsworkshop på Grafikskolan
December, 2017: Utställning i Södertälje av seniorernas workshop-resultat
*Fria drop-in datum i verkstaden på Grafikskolan tillkommer under hösten.


Projektet genomförs av Grafikens Hus i samarbete med Grafikskolan, Kultur 365 och Kungl. Konsthögskolan. Projektet möjliggörs med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Läs mer om våra samarbetspartners på vår hemsida.