PETRA BAUER: ”KVINNOR I KAMP”
28 april – 6 augusti 2017

Text in English below.

Vad gör en i ett samhälle som inte erkänner ens politiska rättigheter?

Hur möjliggörs en annan framtid?

Konstnären Petra Bauer öppnar sin utställning Kvinnor i Kamp, som inviger Konstfönstret på baksidan av varuhuset Kringlan i Södertälje, 28 april kl. 13. Konstfönstret är en ny spännande yta för konst utmed Köpmangatan 1 och ett nytt långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus.

Det är oerhört spännande för Grafikens Hus att få tillgång till ett skyltfönster i det offentliga rummet där vi kan stå i direkt kontakt med Södertäljes invånare. Genom att bjuda in Petra Bauer att visa konstverket Kvinnor i Kamp, som undersöker den organiserade socialistiska kvinnorörelsen i Sverige, vill Grafikens Hus öppna upp för vidare samtal om hur kvinnor och unga tjejer organiserar sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav i dagens samhälle.

Kvinnor i Kamp återvänder till den tidiga socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. Rörelsen tog upp allt ifrån sexualitet, barn, äktenskap och organisering av hushållet till ägandeförhållanden, arbetsvillkor och kvinnors deltagande och politiska rättigheter i samhället.

Som en del i kampen använde de socialistiska kvinnorna affischer för att sprida information, kalla till möten och mobilisera kvinnor till rörelsen. Mellan 1905—1921 publicerade tidningen Morgonbris regelbundet gruppfotografier av kvinnoklubbar runtom i landet. I fotografierna framställer kvinnorna sig själva som ett socialistiskt kvinnligt kollektiv och som aktiva aktörer som kräver en förändring av rådande samhällsstrukturer.

Vad kan vi lära oss av de socialistiska kvinnornas kamp idag? De största frågorna kring förra sekelskiftet för de socialistiska kvinnorna var kampen om representation, rösträtt och för drägligare livsvillkor. Vilka frågor kämpar kvinnor kollektivt för idag?

Petra Bauer

Petra Bauer är konstnär och filmare, baserad i Stockholm. Bauer arbetar med aktivistisk och feministisk historia. Hon är även intresserad av film som en politisk och kollektiv praktik. Petra Bauer är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och anställd som professor i fri konst med inriktning på rörlig bild på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Curator: Ulrika FlinkPetra Bauer: ”Women in Struggle”
28 april – 6 august 2017

What does one do in a society that does not recognize one’s political rights?

How is it possible to create a different future?

Women in Struggle returns to the early socialist women’s movement in Sweden. The movement addressed everything from sexuality, children, marriage and the organization of the household to ownership, working conditions and women’s participation and political rights within society.

As part of their struggle, these socialist women used posters to spread information, call for meetings and mobilize women to the movement. Between 1905-1921, the newspaper ‘Morgonbris’ regularly published group photographs of women’s clubs throughout the country. In these photographs, women represented themselves as a socialist female collective and as effective agents who demanded changes to the then current social structures.

What can we learn today from the early struggle of socialist women? The biggest issues for socialist women at the turn of the century were the struggle for representation, voting rights and for more tolerable living conditions. What issues do women struggle collectively for today?

It is very exciting for Grafikens Hus to access a shop window in the public space where we can establish direct contact with Södertälje residents. By inviting Petra Bauer to display the work ‘Women in Struggle’, which examines the organized socialist women’s movement in Sweden, Grafikens Hus hopes to open up further discussion on how women and young girls organize themselves in protecting their rights and further new demands of today’s society.

Petra Bauer

Petra Bauer is an artist and filmmaker, based in Stockholm. Bauer works with activist and feminist histories. She is also interested in film as a political and collective practice. Petra Bauer is educated at the Malmö Academy of Fine Arts and is employed as a Professor with a focus on the moving image at the Royal College of Art in Stockholm.

Curator: Ulrika Flink


Utställningen Kvinnor i Kamp pågår fram till 6 augusti i Konstfönstret på baksidan av varuhuset Kringlan, Köpmannagatan 1, i Södertälje

The exhibition Women in Struggle will be on view until the 6th of August in Konstfönstret, Köpmannagatan 1, Södertälje.