Petra Bauer – Kvinnor i Kamp

Utställning 28 april – 6 augusti, Kringlans Konstfönster.


Vad gör en i ett samhälle som inte erkänner ens politiska rättigheter?

Hur möjliggörs en annan framtid?

Konstnären Petra Bauer öppnar sin utställning Kvinnor i Kamp, som inviger Konstfönstret på baksidan av varuhuset Kringlan i Södertälje, 28 april kl. 13. Konstfönstret är en ny spännande yta för konst utmed Köpmangatan 1 och ett nytt långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus.

Det är oerhört spännande för Grafikens Hus att få tillgång till ett skyltfönster i det offentliga rummet där vi kan stå i direkt kontakt med Södertäljes invånare. Genom att bjuda in Petra Bauer att visa konstverket Kvinnor i Kamp, som undersöker den organiserade socialistiska kvinnorörelsen i Sverige, vill Grafikens Hus öppna upp för vidare samtal om hur kvinnor och unga tjejer organiserar sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav i dagens samhälle.

Kvinnor i Kamp återvänder till den tidiga socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. Rörelsen tog upp allt ifrån sexualitet, barn, äktenskap och organisering av hushållet till ägandeförhållanden, arbetsvillkor och kvinnors deltagande och politiska rättigheter i samhället.

Som en del i kampen använde de socialistiska kvinnorna affischer för att sprida information, kalla till möten och mobilisera kvinnor till rörelsen. Mellan 1905—1921 publicerade tidningen Morgonbris regelbundet gruppfotografier av kvinnoklubbar runtom i landet. I fotografierna framställer kvinnorna sig själva som ett socialistiskt kvinnligt kollektiv och som aktiva aktörer som kräver en förändring av rådande samhällsstrukturer.

Vad kan vi lära oss av de socialistiska kvinnornas kamp idag? De största frågorna kring förra sekelskiftet för de socialistiska kvinnorna var kampen om representation, rösträtt och för drägligare livsvillkor. Vilka frågor kämpar kvinnor kollektivt för idag?

Petra Bauer

Petra Bauer är konstnär och filmare, baserad i Stockholm. Bauer arbetar med aktivistisk och feministisk historia. Hon är även intresserad av film som en politisk och kollektiv praktik. Petra Bauer är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och anställd som professor i fri konst med inriktning på rörlig bild på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Curator: Ulrika Flink


Program

Petra Bauer och Rebecka Thor, And all is yet to be done (2015): Konstnärssamtal och filmvisning
Lördag 6 maj, Kl. 13.00-14.30, Södertälje Konsthall, Lunagallerian 4
Petra Bauer och Rebecka Thor visar sitt verk ’And all is yet to be done’, 2015. Verket visades för första gången på Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2015. Bauer och Thor kommer att diskutera sina arbetsmetoder med utgångspunkt i det gemensamma projektet samt Petra Bauers verk Kvinnor i Kamp.

Workshop: Affischverkstad på Tjejhuset
Tisdag 9 maj, Drop-in 15.00-17.00, Tjejhuset, Dalbygatan 4
Gör affischer inspirerade av Petra Bauers utställning Kvinnor i Kamp och diskutera vilka frågor kvinnor kämpar för idag.

StreetGäris: Samtal om organisering och systerskap
Tisdag 23 maj, 17.00-18.30, Södertälje Stadsbibliotek, Lunagallerian 4
StreetGäris är en intersektionell rörelse med ett nätverk på ca 8000 medlemmar och organisation med sittande styrelse som arbetar för syskon- och mentorskap oavsett bakgrund och ålder, i en gemensam anda av respekt och syskonskap. Grafikens Hus vill öppna upp för ett pågående samtal om hur kvinnor, unga tjejer och icke-binära organiserar sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav i dagens samhälle och har därför bjudit in Sudda Gruda och Ailin Moaf Mirlashari från StreetGäris till Södertäljes Stadsbibliotek.
Samtalet är ett samarrangemang mellan Grafikens Hus och Södertälje Stadsbibliotek.

Olof Sandahl och Brita Lindvall Leitman: Typografi
Lördag 27 maj, 14.00-15.00, Kringlans Konstfönster, Köpmangatan 1
Typografi är läran om bokstavsformer och deras användning, och beskriver hantverket bakom att utforma texter. Hur förmedlar texten sitt budskap på bästa möjliga sätt? Olof Sandahl (Södertälje Konstnärskrets) och Brita Lindvall Leitman (Bastion) samtalar om typografi med verket Kvinnor i Kamp som utgångspunkt.


Kvinnor i Kamp, Petra Bauer

De arrangerade porträtten visar upp kvinnorna som politiska subjekt.


Petra Bauer: Women in Struggle

What does one do in a society that does not recognize one’s political rights?

How is it possible to create a different future?

Women in Struggle returns to the early socialist women’s movement in Sweden. The movement addressed everything from sexuality, children, marriage and the organization of the household to ownership, working conditions and women’s participation and political rights within society.

As part of their struggle, these socialist women used posters to spread information, call for meetings and mobilize women to the movement. Between 1905-1921, the newspaper ‘Morgonbris’ regularly published group photographs of women’s clubs throughout the country. In these photographs, women represented themselves as a socialist female collective and as effective agents who demanded changes to the then current social structures.

What can we learn today from the early struggle of socialist women? The biggest issues for socialist women at the turn of the century were the struggle for representation, voting rights and for more tolerable living conditions. What issues do women struggle collectively for today?

It is very exciting for Grafikens Hus to access a shop window in the public space where we can establish direct contact with Södertälje residents. By inviting Petra Bauer to display the work ‘Women in Struggle’, which examines the organized socialist women’s movement in Sweden, Grafikens Hus hopes to open up further discussion on how women and young girls organize themselves in protecting their rights and further new demands of today’s society.

Petra Bauer

Petra Bauer is an artist and filmmaker, based in Stockholm. Bauer works with activist and feminist histories. She is also interested in film as a political and collective practice. Petra Bauer is educated at the Malmö Academy of Fine Arts and is employed as a Professor with a focus on the moving image at the Royal College of Art in Stockholm.

Curator: Ulrika Flink


Program

Petra Bauer and Rebecka Thor, And all is yet to be done (2015): Artist talk and filmscreening
Saturday 6.5 2017, 1.00pm-2.30pm, Södertälje Konsthall
Petra Bauer and Rebecka Thor show their work And all is yet to be done, 2015. The piece was first shown at Gothenburg International Biennal for Contemporary Art (GIBCA) in 2015. Bauer and Thor will discuss their working methods based on their collaborative work and Bauers piece Women in Struggle.

Poster workshop at Tjejhuset
Tuesday 9.5 2017, Drop-in 3.00pm-5.00pm, Tjejhuset
Make posters inspired by Petra Bauers Women in Struggle and discuss which issues women of today are facing today. Make a poster, make your voice heard!

StreetGäris: A conversation about organizing sisterhood
Tuesday 23.5 2017, 5.00pm-6.30pm, Södertälje Stadsbibliotek, Lunagallerian 4
StreetGäris is a network and platform working with sister- and mentorhood regardless of background or age. Join us for a conversation about how young women today are organizing to ensure their rights and enforce their demands in todays society.
The conversation is a joint arrangemant between Grafikens Hus and Södertälje Stadsbibliotek.

Olof Sandahl and Brita Lindvall Leitman: Typography
Saturday 27.5 2017, 2.00pm-3.00pm, Kringlans Konstfönster, Köpmangatan 1
How does one send a clear message? Typography describes the craft of designing texts. Experts Olof Sandahl (Södertälje Konstnärskrets) and Brita Lindvall Leitman (Bastion) will use the typography of Women in Struggle as a starting point for a further discussion about the politics of typography.


Installationsvy / Installation View

 

 

Foto: Svante Larsson


Konstfönstret är ett långsiktigt samarbete mellan Telge Fastigheter och Grafikens Hus som visar samtidskonst i det offentliga rummet. Öppettider: Dygnet runt.