Frågor och svar om senaste tidens händelser i Södertälje

För dig som undrar – vad händer nu och hur tänker Grafikens Hus framåt?

Var tar Grafikens Hus verksamhet vägen? Vilka åtaganden fanns? Varför Södertälje? Det är några frågor som du får svar på i vår ”Frågor och svar” om Grafikens Hus tid i Södertälje, 2016–2023. Vill du veta mer om vårt konstprogram sedan branden i Mariefred går det att läsa i vår bok ”Utan väggar – Grafikens Hus de mobila åren 2014–2021” som finns att beställa i vår konstshop.

Grafikens Hus behöver ha ett nytt hus i en ny kommun, men oavsett arbetet med nyetablering så kommer vi att fortsätta vårt arbete med att skapa möten med konsten. Vi är ett unikt konstmuseum i Sverige för konstformen grafik. Grafikens Hus har från start visat och arbetat med internationella konstnärskap, som Picasso, Afaina de Jong, Mark Dion och David Hockney. Därtill svenska konstnärskap som Karin Mamma Andersson, Petra Bauer, Santiago Mostyn, Lars Lerin och Afrang Nordlöf Malekian – för att nämna några exempel från våra hundratals utställningar genom åren.

Genom att ta vara på vår erfarenhet genomför vi vårt planerade konstprogram för 2024, men på andra platser och i samverkan. Genom vårt konstprogram kan vi lära känna nya platser i vårt sökande efter ny hemvist. Grafikens Hus har idag stöd från Kulturrådet och Region Stockholm, vilka stöder verksamheten långsiktigt i dess arbete att finna en ny kommun.

Parallellt pågår arbetet med en permanent lösning för Grafikens Hus konstmuseum och grafikverkstäder och vi undersöker nu de förfrågningar vi har fått in. I vårt nyhetsbrev och i våra digitala kanaler, som vår hemsida, Instagram och Facebook delar vi inbjudningar och information om vad som händer och var. Välkomna att följa oss där.

Hjärtat i vår verksamhet är grafiken, och genom den ger vi människor utrymme att uttrycka sina perspektiv för att spegla samhället i tider när konst och kultur behövs som mest.

Varför flyttar verksamheten?

I augusti 2023 stod det klart att Södertälje kommun drar sig ur samarbetet med konstmuseet Grafikens Hus från 2024. De förnyar inte avsiktsförklaringen och stoppar därmed en planerad nyöppning i Gjuteriet. Ett beslut som Dagens Nyheter, TT och SVT bland andra rapporterat om. Grafiken Hus har redan förvärvat en ny maskinpark för konstgrafik och har ett klart samarbete med Kungl. Konsthögskolan. Verksamheten har ingen framtid i Södertälje kommun och letar nu efter en annan kommun som inser betydelsen av att ha en lokal, nationell och internationell mötesplats för konstformen grafik i sin kommun. Grafikens Hus är ett konstmuseum som bidrar till konstupplevelser i människors vardag, sänker trösklarna till konsten och samverkar med lokallivet och dess aktörer.

Var går det att ta del av ert konstprogram – vad händer nu?

Sedan 2016 har Grafikens Hus inte haft en fast lokal, utan har förlagt sitt fullskaliga konstprogram på olika platser. Som mobila har vi krokat arm med andra aktörer och gett oss ut från en institutions traditionella rum. Vi har tagit med grafiken på utflykt och ökat tillgängligheten till konsten. Följ vårt nyhetsbrev och våra digitala kanaler, Instagram och Facebook, där delar vi inbjudningar och information om vad som händer och var.

Varför Gjuteriet och Södertälje?

Grafikens Hus blir 2015 inbjudna av Södertälje kommun för att driva sin framtida verksamhet i kommunen. För Grafikens Hus var Södertälje en kommun, som efter flytten från Mariefred, bland annat erbjöd ett större befolkningsunderlag, en infrastruktur med närhet för besökare från Stockholm och Sörmland, företag som potentiella samarbetspartners och en internationellt uppkopplad plats med en vilja att satsa på kultur.

Dåvarande kultur- och fritidschef, stadsdirektör och ordförande i kultur- och fritidsnämnden kommer i dialog med Grafikens Hus fram till ett förslag. Planen är att den vackra, men mycket nedgångna industrifastigheten Gjuteriet, ska utgöra en ny hemvist för Grafikens Hus nya konstmuseum med grafikverkstäder, utställningslokaler och kafé. Fastigheten ligger granne med Tom Tits Experiment, vilket gör att etableringen bidrar till att stärka norra stadskärnan där bostäder byggs, samt KTH och Science Park huserar. Då fastigheten inte får rivas har fastighetsägaren Telge Fastigheter i åtagande att renovera fastigheten som stått och förfallit. Telge Fastigheter presenterar en utredning av Cyréus arkitekter i juni 2015, där ett gestaltningsförslag ingår hur Gjuteriet kan konverteras till Grafikens Hus konstmuseum. Styrelsen för Grafikens Hus tar vintern 2015 beslutet att flytta verksamheten till Södertälje, i konkurrens med Strängnäs kommun, Eskilstunas kommun och Nyköpings kommun.

Vad stod i avsiktsförklaringen, vilket åtagande fanns?

En avsiktsförklaring mellan alla parter skrevs under 2021. Målet var att Gjuteriet skulle bli en uthyrningsbar lokal ämnad för Grafikens Hus. Kommunen hade som avsikt att upprätta ett 10-årigt hyresavtal med Grafikens Hus. Hyresavtalet och bidragsavtalet skulle motsvara 2,4 mkr i årshyra för lokalen och 2,4 i årligt bidrag från kommunen. Nettot för Grafikens Hus del skulle bli 0 kr. Avtalets giltighetstid var satt till 31 december 2023. Hör av dig till info@grafikenshus.se om du vill ta del av den.

Hur såg den ekonomiska kalkylen ut inför den etablering som ansvariga politiker stoppat?

Den hyra som presenterades av kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Pedersen-Wallin våren 2023, där de tydligt frångick avsiktsförklaringen, var totalt om 9 mkr för hela Gjuteriet. Det är en högre hyra per kvadratmeter än vad Moderna Museet på Skeppsholmen har. Kommunen skulle stå för 5 mkr. Grafikens Hus hyra skulle bli 4 mkr. Istället för 2,4 mkr, enligt avsiktsförklaringen. Inget verksamhetsbidrag skulle därtill betalas ut till Grafikens Hus för att uppnå det avtalade nollsummespelet, som var gällande enligt avsiktsförklaringen.

Grafikens Hus påbörjade efter denna presentation ett arbete för att se över om kostnader för hyresgästanpassningen gick att minska. Hela tillbyggnaden med ny entré och trapp togs bort, restaurangkök ströks, en av utställningssalarna blev istället entrén. Klimatisering begränsades, likaså säkerhetsklass 3. Det kom att spara cirka 10 mkr i projektet, enligt Telge Fastigheter. Ett belopp som inte var tillräckligt i den totala kalkylen. Fastighetsägaren såg inte att det gick att minska ytterligare delar i hyresgästanpassningen, då stora kostnader var knutna till utomhusmiljön för att göra huset tillgängligt. Exempelvis behövdes stora jordmassor schaktas bort för att få till en fungerande entré. Kostnader som inte Grafikens Hus kunde påverka, men som än dock skulle räknas hem via hyran, enligt fastighetsägaren Telge Fastigheter.

Grafikens Hus har under åren i Södertälje samlat in cirka 14 mkr från olika donatorer. Tanken var att pengarna skulle bidra till att anpassa de tilltänkta lokalerna till en framstående museibyggnad. Flera av donatorernas beslut om stöd står fast och följer med Grafikens Hus till en framtida etablering, oavsett val av kommun.

Har kommunen erbjudit alternativa lokaler istället för Gjuteriet?

Kommunen har inte skickat några skriftliga förslag till oss. Alternativa lokaler har enbart nämnts som hastigast under processens gång i samband med vårt arbete att krympa ner kostnaderna för hyresgästanpassningen. Grafikens Hus ledning och styrelse har varit öppna för allt, inklusive samlokalisering i Gjuteriet. Kommunen har varit välkomna att ge förslag på jämförbara lokaler utifrån den programhandling som finns för Gjuteriet, där framgår specifikationer och behov som antal kvadratmeter, säkerhetsaspekter, belastning av tunga tryckpressar, ljusförhållanden för konst, klimat, tillgänglighet och klustret runt omkring.

Hur mycket har Grafikens Hus fått i årligt verksamhetsbidrag från kommunen?

Verksamheten har årligt bidrag från Kulturrådet, Region Stockholm och fram till 31 december 2023 från Södertälje kommun. Varje år sedan 2016 har Grafikens Hus redovisat utfört program och kommande verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden i Södertälje kommun och alltid fått grönt ljus.

Här är senaste årens anslag från Södertälje kommun:

2023: 1,8 miljoner

2022: 1,8 miljoner

2017- 2021: Ett femårigt avtal skrevs på mellan kommunen och Grafikens Hus som innebar ett årligt verksamhetsstöd om 1,8 mkr från 2017, samt 2,4 mkr när verksamheten öppnat i en fastighet.

Övriga verksamhetsbidrag Grafikens Hus erhållit genom åren från Kulturrådet och Region Stockholm är på nivåer som sammantaget överstiger beloppet som kommunen givit i stöd, medel som också har kommit Södertälje till del. De medel Södertälje kommun gått in med i vår verksamhet har framför allt gått till programverksamhet lokalt i Södertälje, vilket bidragit till ett utökat och brett kulturutbud för stadens barn, unga och vuxna.

Signerade överenskommelser genom åren:

2023              Verksamhetsbidrag avtal 1 år, KFN

2022              Verksamhetsbidrag avtal 1 år, KFN

2021              Avsiktsförklaring, Telge Fastigheter, KFN, Grafikens Hus

2020              Avsiktsförklaring, Telge, Telge Fastigheter, Grafikens Hus avseende Gjuteriet

2017-2021    Verksamhetsbidrag 5 år, KFN

2016              Interimistiskt avtal 1 år Verksamhetsbidrag, KFN

Bakgrund
Grafikens Hus invigs 1996 i Kungsladugården i Mariefred. Ett konstmuseum med verkstad för den samtida grafiken, initierat av en grupp konstnärer, jurister och företagare som vill bygga ett centrum och unikt besöksmål för den nationella och internationella grafiken. Den 16 mars 2014 förstörde en tragisk brand allt i museets lokaler. Besöksantalet var upp till 40 000 per år.