Ur H.M. Konungens Grafiksamling

10 maj – 19 augusti