Ur H.M. Konungens grafiksamling

24 maj – 24 augusti