Generation Grafik

Generation Grafik är ett konstprojekt som vill öka intresset för samarbete mellan konstnärer från skilda generationer; en äldre generations konstnärer inspireras och delar med sig av sitt kunnande till yngre konstnärer och vice versa. Grafikens Hus utför Generation Grafik i samarbete med Grafikskolan, Kungl. Konsthögskolan och Kultur 365 med hjälp av PostkodLotteriets Kulturstiftelses temastöd.


Aktuellt

Hybrid Printmaking – Föreläsningsserie öppen för allmänheten

Hybrid Printmaking är en öppen föreläsningsserie på Kungl. Konsthögskolan, initierad av Grafikens Hus och del av projektet Generation Grafik. Vi samlar tre spännande praktiker som förenar forskning på post-digitala tryckprocesser, performance, återvunnet industrimaterial och dans. Digitala processer får möta traditionella metoder med förhoppningen att nya spännande hybrida arbetsmetoder uppstår. Varje medium har sina egna regler, och varje verktyg har unika egenskaper som påverkar resultatet, men vad händer när regler bryts och gränserna utmanas?

Victoria Browne, Fay Nicholson och Hilary Powell har bjudits in att föreläsa om sin konst i det utvidgade samtidskonstfältet med fokus på grafiska metoder.

Läs mer här.

Deltagande konstnärer

Projektets deltagare valdes ut av en jury som bestod av Ulrika Flink (Grafikens Hus), Jenny Olsson (Adjunkt i fri konst med inriktning mot grafiska tekniker på Kungl. Konsthögskolan), Niclas Östholm (Intendent, Folkrörelsernas Konstfrämjande), Annika Gunnarsson (Curator, Moderna Museet) samt Thomas Liljenberg och Matts Husser (Grafikskolan).

Konstnärerna som deltar i projektet är:

Idun Baltzersen

Jennifer Bergqvist

Tian Gan

Simon Graf

Tova Fransson

Erik Söderholm

Hans Esselius

Pi Eriksson

Margareta Hellman

Christina Werne-Norrman

Fia Kvissberg

PO Söderlund


Om Generation Grafik

Grafikens Hus är väldigt glada över att få förverkliga sitt nya projekt Generation Grafik i samarbete med Grafikskolan, Kungliga Konsthögskolan och Kultur 365 med hjälp av PostkodLotteriets Kulturstiftelses temastöd.

– Kulturen är en unik grund för att skapa möten mellan äldre och yngre generationer, kring både vår historia och vår samtid. Vi är stolta över att stötta Stiftelsen Grafikens Hus projekt Generation Grafik, säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikens Hus curator Ulrika Flink ser fram emot att jobba med projektet, att få undersöka hur man underlättar kunskapsöverföring och allas rätt till kulturskapande.

– Hur bör man gå tillväga för att inte mista den kunskap som den äldre generationens konstnärer besitter samtidigt som den yngre generationens kunskap måste kunna vävas in i ett grafiskt konstfält i ständig förändring? Jag ser verkligen fram emot att få prata om detta med konstnärer och seniorer i Södertälje. Kunskapsöverföring är något som berör oss alla oavsett ålder, säger Ulrika Flink.

Grafikens Hus vill driva frågeställningen kring grafikens framtid och hur grafik skall komma att definieras. Vi ser hur dagens nya tekniker och grafiska processer på ett nytt sätt öppnar oprövade dörrar för grafiken som en alltmer betydande genre i samtidskonsten.

Projektet Generation Grafik vill öka intresset för samarbete mellan konstnärer i vittskilda generationer; en äldre generations konstnärer inspireras och delar med sig av sitt kunnande till yngre konstnärer. Dessa i sin tur inspirerar de äldre med metoder som förändrar det visuella grafiska språket, med hjälp av digital teknik och innovativ användning av traditionella metoder. Projektet arrangerar konstnärsworkshops där olika praktiska kunskaper kan mötas. Genom att uppmuntra till konstnärligt undersökande hoppas vi få igång ett samtal om hantverkets roll, digitala processer, grafikens demokratiska historia och framtid. På detta sätt vill vi värna fortlevnaden av grafiska hantverkskunskaper i en digital värld.

Grafikens Hus vill möjliggöra kunskapsöverföring mellan konstnärer och låta dessa möten leda fram till att skapa tillfällen för seniorer i Södertälje att aktivt delta via en mobil grafikverkstad. Projektets första del består av workshops för konstnärer ur olika generationer och tanken är att dessa workshops leder till att det bildas konstnärspar över generationsgränserna. Varje par planerar tillsammans en praktisk grafikworkshop för boende och brukare inom hemtjänsten, äldreboenden och dagverksamheten i Södertälje. Grafikens Hus vill på detta sätt hitta nya vägar att nå en äldre publik som har svårt att ta sig ut till kulturinstitutioner.

Projekt genomförs med hjälp av Grafikskolan som är den enda konstskolan i Norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna. I Grafikskolans stora verkstad kommer mötet mellan konstnärer ur olika generationer ske för att underlätta möjligheten till att experimentera fram nya verk. Även Kungliga Konsthögskolan i Stockholm involveras i projektet.

Kultur 365 i Södertälje är en annan samarbetspartner som stärker projektet. Kultur 365 syftar till att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun. Kultur 365 kommer hjälpa till med det praktiska arbetet med att möjliggöra så att äldre själva får prova på att trycka grafik i sin närmiljö via en mobil grafisk verkstad.

Det första som händer i projektet är att konstnärerna bjuds in via en offentlig utlysning där intresseanmälan och arbetsprover skickas in. En jury bestående av representanter från olika konstinstitutioner, Grafikens Hus och Grafikskolan väljer ut deltagarna till projektet. Utlysningen publiceras 1 juli 2017.


Våra samarbetspartners

Kultur 365

Grafikskolan

Kungl. Konsthögskolan

PostkodLotteriets Kulturstiftelse


Generation Grafik är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.